top of page

POLSKA OJCZYZNA MOICH RODZICÓW

PROGRAM NAUCZANIA POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W SARASOCIE

 

Opracowała: Lidia Piwowarczyk

Zatwierdzony przez

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy”

 /Ustawa o systemie oświaty/

JEZYK POLSKI

GEOGRAFIA

history 2_edited.jpg

HISTORIA

Przesłanie programu: 

Polska Ojczyzna Moich Rodziców - to hasło przewodnie naszego Programu Nauczania w Polskiej Sobotniej Szkole w Sarasocie. Dzieci uczące się w naszej szkole pochodzą z rodzin, w których dwoje lub co najmniej jedno z rodziców jest pochodzenia polskiego. Polska jest dla naszych uczniów krajem odległym, znanym wyłącznie z opowiadań rodziców, babć, dziadków, lub z wakacyjnych wyjazdów.

Naszym celem i założeniem programowym jest przybliżenie dzieciom wiedzy o Polsce, zapoznanie z historią Polski, jej tradycjami, dorobkiem kulturowym, geografią, a także z osągnięciami Polski w różnych dziedzinach naukowych i społecznych. Poprzez nauczanie tych podstawowych treści chcemy ukształtować w naszych uczniach świadomość przynależności do narodu polskiego.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że bez aktywnego uczestnictwa rodziców w procesie realizacji naszych założeń i celów sprawne funkcjonowanie całego procesu dydaktycznego jest niemożliwe, dlatego chcemy współpracować z rodzicami i pragniemy mieć pełne ich zaangażowanie w działalność naszej szkoly.

Program Nauczania w Polskiej Sobotniej Szkole im Mikolaja Kopernika w Sarasocie jest zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Podstawą Programową dla uczniów polskich uczących sie za granicą MEN z 2010 r.

.

Wizja szkoły

Nasza szkoła:

 • opiera się na współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, kształcenia ich kreatywności i umiejętności radzenia sobie w dwókulturowym środowisku,

 • zapewnia warunki do nauki wszystkim uczniom bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne

 • promuje życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu,

 • aktywnie włącza się do działań na rzecz promowania kultury i tradycji polskiej w lokalnym środowisku,

 • współpracuje z organizacjami polonijnymi,

 • jest przyjazna dla uczniów,

 • zapewnia nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, współpracującą z rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 • kultywuje polskie tradycje

Uczniowie szkoły

 • są dumni ze swojego polskiego pochodzenia,

 • znają, rozumieją i cenią polskie tradycje,

 • znają dorobek polskiej kultury, dostrzegają jej odrębność, a zarazem związek ze światowym kręgiem kulturowym, szanują i rozumieją odrębności kulturowe innych narodów,

 • swobodnie posługują się językiem polskim,

 • potrafią działać w środowisku wielokulturowym i różnojęzycznym,

 • mają poczucie własnej wartości, a zarazem szanują innych,

 • wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach lokalnych dla efektywnego pogłębiania wiedzy gromadzonej na zajęcich w szkole polskiej,

 • wykorzystują umiejętności i wiedzę o Polsce, zdobyte w polskiej szkole, do promowania Polski.

Misja szkoły

Misją szkoły jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wsród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, poprzez nauczanie języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz krzewienie kultury polskiej.

Jesteśmy szkołą, która chce zapewnić uczniom:

 • wysoki poziom nauczania,

 • mozliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień,

 • mozliwość nauki języka polskiego,

 • motywujący system oceniania,

 • poszanowanie różnorodności swiatopoglądowych,

 • pczucie przynależności do wspólnoty narodowej,

 • poznanie historii Polski,

 • poznanie aktualnej sytuacji i pozycji Polski w Europie i na świecie,

 • przygotowanie do życia we współczesnym świecie,

 • łatwiejszy start w dorosłe życie, poprzez wyposażenie go w gruntowną wiedzę ogólną, kształtowanie otwartości i umiejtności myślenia twórczego.

 • rozwijanie poczucia własnej wrtości oraz wiary we własne możliwości,

 • możliwość zdobycia wiedzy na temat kultury, tradycji i osiągnieć Polski.

Cele edukacyjne szkoły

 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem zarówno w mowie jak i piśmie, oraz dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,

 • ksztalcenie umiejetnosci czytania – rozumiane jako prosta czynność oraz jako umiejetność rozumienia, wykorzstywania i przetwarzania czytanych tekstow w zakresie umożliwajacym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczności polskiej,

 • umożliwienie uczniom zdobycia podstawowych wiadomści na temat historii, geografii i przyrody Polski,

 • wyrabianie u uczniów świadomości identyfikowania się z kulturą i tradycją polską, z równoczesnym zachowaniem szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania,

 •  poznanie przez uczniów klasycznych tekstów polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej,

 • kształtowanie tożsamości narodowej uczniów oraz szacunku dla hymnu i symboli polskich.

Nauczyciele szkoły

 • ma pełne kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w zakresie pracy pedagogicznej uprawniąjace go do pracy z dziećmi lub młodzieżą,

 • wykazuje się kulturą osbistą, sumiennością i otwartością na potrzeby uczniów,

 • dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do jego poziomu rozwoju i do naturalnej rozwojowej aktywości dzieci,

 • rozwija zainteresowanie językiem polskim w mowie i pismie,

 • jest przewodnikiem dla uczniów po polskiej kulturze, pomaga w rozpoznawaniu wartości w dziełach literackich, wyjaśnia powiązania kultury polskiej z kulturą kraju zamieszkania, Europy i swiata.

Rodzice szkoły

 • aktywnie uczestniczą w kształowaniu edukacyjnego i wychowawczego kierunku rozwoju szkoly,

 • są partnerami przy podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły,

 • otrzymują pełną informacje o osiągnięciach swoich dzieci,

 • aktywnie uczestniczą w procesie nauczania i wychowania dzieci poprzez pomaganie im w nauce oraz współpracują w tym procesie z nauczycielami,

 • są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły i mają wpływ na sposób ich rozwiązywania.

bottom of page